Aké sú moje práva vo Veľkej Británii?

Vláda Spojeného kráľovstva a EÚ uzavreli dohodu (dohoda o vystúpení, článok 18), že občania EÚ, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva pred 31. decembrom 2020, si zachovajú svoje práva v Spojenom kráľovstve. To zahŕňa práva na prácu, prenájom majetku, prístup k zdravotnej starostlivosti, sociálnym dávkam a službám miestnej samosprávy, otváranie bankových účtov a posielanie svojich detí do školy.

Na zaistenie týchto práv boli občania EÚ požiadaní, aby do 30. júna 2021 podali žiadosť na ministerstvo vnútra v rámci EÚ systému usadlíka (EUSS).

Väčšina občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, vrátane detí, vo Veľkej Británii musí požiadať o EUSS, aj keď v Spojenom kráľovstve žijú dlho a dokonca aj vtedy, ak sú držiteľmi pobytového preukazu. Jedinými občanmi EÚ, ktorí nemusia podať žiadosť, sú občania s britským alebo írskym občianstvom, alebo občania, ktorým už bola udelená „neobmedzená lehota na zotrvanie“ (Indefinite Leave to Remain), je odporúčané, aby sa títo občania obrátili na EUSS, pretože im to priznáva dodatočné práva na ich neobmedzenú lehotu na zotrvanie. 

Ak ste sa do 30. júna 2021 prihlásili do EÚ schému usadlíka (EUSS).

a bol vám udelený status usadeného (settled status), ​​zachovávate si všetky vyššie uvedené práva.

Ak vám bol udelený status pred-usadeného (pre-settled status), zachovávate si tiež všetky vyššie uvedené práva, ale môže sa stať, že na uplatnenie nároku na dávky sociálneho zabezpečenia (ako je Universal Credit) budete musieť predložiť ďalšie informácie, aby ste si zaistili právo na pobyt.

Ak chcete dokázať, že máte usadený (settled status) alebo predusadený (pre-settled) status, budete musieť ísť online: (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status).

Ak ste podali žiadosť pred uplynutím lehoty, vaše práva sú zabezpečené, ak stále čakáte na rozhodnutie ministerstva vnútra o vašej žiadosti. V tomto prípade je vašim dôkazom „osvedčenie o aplikácii“ (Certificate of Application).

Ak ste podali neskorú žiadosť (podali ste žiadosť po termíne), vaše práva sú zabezpečené, ak stále čakáte na rozhodnutie ministerstva vnútra o vašej žiadosti. V tomto prípade je vašim dôkazom „osvedčenie o aplikácii“ (Certificate of Application).

Ak bola vaša žiadosť o zaradenie do systému zamietnutá ministerstvom vnútra, môžete prísť o mnohé zo svojich práv vo Veľkej Británii. Môžete požiadať ministerstvo vnútra o preskúmanie ich rozhodnutia (Administrative Review) a mali by ste poradiť, ako to urobiť. Je lepšie to urobiť čo najskôr.

Ak ste prišli do Spojeného kráľovstva do 31-ého decembra 2020 a nepodali ste žiadosť do EÚ schému usadlíka (EU Settlement Scheme) a nemáte žiadny iný platný imigračný status, nemôžete preukázať, že máte práva vo Veľkej Británii. Stále máte prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, núdzovej podpore od miestneho úradu a môžete posielať deti do školy – ale môže sa rozhodnúť, že sa nachádzate v Británii nezákonne a “bez nároku na použitia verejných financií“. Čo najskôr by ste mali podať neskorú žiadosť v rámci EÚ schémy usadlíka (EUSS) a v prípade potreby poraďte sa s odborníkom.

Rodinní príslušníci kvalifikovaných občanov EÚ sú tiež chránení dohodou o vystúpení a podľa schémy im môže byť udelený štatút. Rodinní príslušníci spadajú do dvoch kategórií: tí, ktorí mali bydlisko v Spojenom kráľovstve pred 23-ou hodinou 31-ého decembra 2020, a tí, ktorí do tohto dátumu nemali bydlisko v Spojenom kráľovstve, ale chcú sa v budúcnosti pripojiť k svojmu rodinnému príslušníkovi z EÚ, ktorý žije v Spojenom kráľovstve (tzv. „spájanie rodinných príslušníkov“ = Joining Family Members).

Rodinný vzťah medzi žiadateľom a EÚ sponzorom musel začať pred 31. decembrom 2020. Pokiaľ ide o deti, pravidlá sa mierne líšia, pretože deti narodené, alebo adoptované po 31. decembri 2020 môžu byť oprávnené pripojiť sa k svojmu sponzorovi z EÚ, ak sú dieťaťom  EÚ sponzora, alebo ich manžel/ka / občiansky partner.

Niektorí ľudia, ktorým bol udelený status usadený (settled status) alebo pred-usadený (pre-settled status) alebo majú osvedčenie o aplikácii (Certificate of Application), môžu mať stále problém s prístupom k veciam, na ktoré majú práva. Udelený status usadeného (settled status) alebo status pred-usadeného (pre-settled status) je digitálny dokument a pokiaľ nie ste rodinným príslušníkom mimo EÚ, fyzický dôkaz o svojom stave nedostanete.

Ak máte problémy, prvým pomocným bodom je ministerstvo vnútra (Home Office) – Centrum pre riešenie EÚ schémy usadlíka (EU Resolution Centre):

Z Veľkej Británie volajte 0300 123 7379.

Pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) od 8:00 do 20:00

V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30

Mimo územia Spojeného kráľovstva volajte +44 (0) 203 080 0010.

Pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) od 8:00 do 20:00

V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30

Potom môžete kontaktovať spoločnosť Settled na telefónnom čísle 0330 223 5336 alebo e -mailom na adrese [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights