Какви са моите права в Обединеното кралство?

Британското правителство и ЕС постигнаха споразумение (Споразумението за оттегляне, член 18/ Withdrawal Agreement, Article 18)), че гражданите на ЕС, пристигнали в Обединеното кралство преди 31.12.2020, ще запазят правата си след излизане на кралството от ЕС. Това включва правото на работа, наемане на имот, достъп до здравеопазване, социални помощи, помощ от местните служби, откриване на банкови сметки, достъп до обучение за децата, включително и университет.

За да се гарантират тези права, гражданите на ЕС трябваше да подадат апликация (молба) до Хоум офис (Министерството на вътрешните работи на ОК) по Схемата за уседналост на гражданите от ЕС (EU Settlement Scheme) до 30.06.2021, както е описано в  Appendix EU to the Immigration Rules.

Повечето граждани на ЕС и членовете на техните семейства, включително деца, трябва да кандидатстват по Схемата за уседналост, дори ако са живели в ОК дълго време и дори ако притежават документ за постоянно пребиваване (ЕЕА Permanent Residence Card) или документ за право на пребиваване (ЕЕА Residence Card), които са издадени на основата на регулациите на ЕС от 2016 (The Immigration (EEA) Regulations 2016). Единствените граждани на ЕС, които не е необходимо да кандидатстват, са тези с британско или ирландско гражданство, както и тези, които вече са получили безсрочна виза за постоянно пребиваване (Indefinite Leave to Remain/ILR) , въпреки че за последните е препоръчително да кандидатстват за статут по Схемата за уседналост, тъй като това ще им  даде допълнителни права. 

Ако сте кандидатствали по Схемата за уседналост (EUSS) до 30.06.2021 г. и сте получили постоянен статут на уседналост (Settled Status), тогава Вие запазвате всичките си права, посочени по -горе.

Ако сте получили времен статут на уседналост (Pre-Settled Status), Вие също запазвате всички права, посочени по-горе, но има вероятност, ако кандидатствате за социални помощи, да се наложи да предоставите допълнителна информация, за да докажете правото си на пребиваване в ОК (right to reside).

За да докажете, че имате статут на уседналост (Settled or Pre-Settled Status), ще трябва да използвате следния линк:

(https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status).

Ако сте пребивавали в ОК преди 31.12.2020 и сте подали апликацията си преди крайния срок, 30.06.2021, правата Ви са защитени докато чакате решението на Хоум офис за статут. В този случай Вашето доказателство е сертификата за кандидатстване (Certificate of Application/CоA), който Хоум офис изпраща като доказателство, че апликацията ви е получена и ще се разглежда. Можете също да генерирате код за споделяне (share code), с който да докажете че чакате решение.

Ако сте получили отказ на апликацията за статут, можете да подадете молба за административно преразглеждане (аdministrative review) на решението и/или да обжалвате решението пред независимия Трибунал от първа инстанция ( First Tier Tribunal (Immigration & Asylum Chamber), за което е добре да потърсите правен съвет. Важно е да го направите колкото може по-бързо и да спазите посочения срок.

Ако сте пристигнали в ОК преди 31.12.2020, не сте кандидатсвали по Схемата и нямате друг имиграционен статут, трябва да направите късна апликация колкото се може по-бързо. Потърсете съвет, ако е необходимо. Вие все още ще имате достъп до първичното здравеопазване и до неотложна помощ от местните служби. Ще можете да изпращате децата си на училище, но може да имате проблеми при доказване на правата си в ОК.

Членове на семейството на квалифициращи се граждани на ЕС също са защитени от Споразумението за оттегляне и могат да получат статут по Схемата за уседналост. Членовете на семейството са две категории: тези, които са пребивавали в ОК преди 23.00 часа на 31.12.2020 и тези, които не са били в ОК преди тази дата, но искат да се присъединят в бъдеще към техните близки, които живеят в Обединеното кралство ( т.нар присъединващи се членове на семейството (joining family members). Семейните отношения между кандидата и спонсора, гражданин на ЕС, трябва да са започнали преди 31.12. 2020. Деца, родени/осиновени след 31.12. 2020, може да имат право да се присъединят към своя спонсор, ако са деца на спонсора или техния съпруг/съпруга/граждански партньор. Неженени партньори в сериозна връзка (durable partners) трябва да предоставят „други значими доказателства“ за сериозността и продължителността на връзката, която трябва да е започнала преди 31.12.2020, ако не могат да докажат че са живели заедно, като партньори, поне 2 години. 

Някои хора, които са получили временен или постоянен статут на уседналост (Pre-Settled or Settled Status) или имат сертификат за кандидатстване (Certificate of Application/CоA), все още могат да срещат затруднения за достъп до неща, на които имат право. И двата статута са дигитални и достъпът до тях е онлайн. Освен ако не сте член на семейството от страна извън ЕС, няма да получите физическо доказателство за статута си.

Къде да потърся помощ, ако имам затруднения?

Правителството на Обединеното кралство създаде Центъра за помощ на кандидатстващи по Схемата за уседналост (EU Settlement Scheme Resolution Centre), който може да Ви помогне, ако имате проблеми с Вашата апликация за статут. 

Можете да се свържете с тях онлайн тук: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start

Също можете да се обадите на следните телефони:

Ако сте в Обединеното кралство: 0300 123 7379

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Можете да научите повече за таксите за обаждания тук: https://www.gov.uk/call-charges

Ако сте извън Обединеното кралство: +44 (0) 203 080 0010

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Settled е тук за Вас, ако се нуждаете от допълнителна помощ във връзка със Схемата за уседналост за граждани на ЕС.

Можете да ни се обадите на 0330 223 5336.

Или да изпратите имейл на [email protected]

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights