Podávanie žiadostí o status usadenej osoby

Na týchto stránkach vám odpovieme na niektoré časté otázky o statuse usadenej osoby a o postupe podávania žiadostí.

Čo je brexit?

Občania Spojeného kráľovstva si 23. júna 2016 v referende, ktoré vyhlásila vláda, odhlasovali vystúpenie z EÚ.

Ako brexit sa bežne označuje proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Jeho dátum je po tom, ako EÚ poskytla predĺženie, aktuálne stanovený na 31. januára 2020 alebo skôr. Presný termín však ešte Parlament Spojeného kráľovstva neprijal, pretože na 12. decembra 2019 boli vyhlásené všeobecné voľby. Konečné rokovanie o dohode s EÚ bude úlohou novej vlády a parlamentu.

Brexit znamená, že predpisy a dohody súvisiace s členstvom Spojeného kráľovstva v EÚ sa ukončia. Budú sa musieť prijať nové predpisy vrátane takých, ktoré zaručujú právo na voľný pohyb a prácu v Spojenom kráľovstve pre tých občanov EÚ, ktorí sú tu už usadení.

Dotknutí sú občania 27 krajín EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko) plus občania krajín EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

Pre jednoduchosť používame na týchto stránkach pojem občania EÚ, ale ak sa výslovne neuvádza inak, myslia sa tým štátni príslušníci 31 krajín, ktoré sme uviedli v predošlom odstavci.

Čo to pre mňa znamená?

Ak ste občan/občianka krajiny EÚ/EHP alebo Švajčiarska a žijete v Spojenom kráľovstve, dohoda, ktorá ochraňuje vaše práva týkajúce sa života a práce v tejto krajine, sa už nebude uplatňovať.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na istých podmienkach a zárukách pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve, ktoré tu vám a vašej rodine umožnia zostať, pracovať a zachovať si právo na verejné služby, sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť. Je možné, že Spojené kráľovstvo sa rozhodne vystúpiť bez toho, aby sa dohoda prijala.

Vláda Spojeného kráľovstva však vyhlásila, že aj v tom prípade bude dodržiavať prijaté podmienky, ktoré súvisia s právami občanov.

Spojené kráľovstvo uzatvorilo podobnú osobitnú dohodu s krajinami EHP a so Švajčiarskom, takže na občanov Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska nebude mať možné vystúpenie bez dohody vplyv.

Čo mám urobiť?

Na to, aby mohli občania EÚ/EHP a Švajčiarska v Spojenom kráľovstve naďalej žiť, pracovať a udržať si prístup k zdravotnej starostlivosti a príspevkom sociálneho zabezpečenia, na ktoré majú nárok, musia požiadať o nový imigračný status. Tento nový status sa nazýva status usadenej osoby (Settled Status) a zavádza sa postupom, ktorý sa označuje ako systém regulácie pobytu pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme).

Konečný termín na podávanie žiadostí je 30. jún 2021. Dôrazne vám však odporúčame, aby ste žiadosť podali pred 31. decembrom 2020 alebo najneskôr v tento deň. Nasledujúcich 6 mesiacov po tomto dátume predstavuje tolerančnú lehotu, ktorá má občanom EÚ poskytnúť na podávanie žiadostí viac času. Bez predbežného statusu usadenej osoby alebo bez statusu usadenej osoby však pre vás bude stále ťažšie preukázať svoje právo na prenájom bývania, prácu, zdravotnú starostlivosť alebo na sociálne dávky.

Do týchto dátumov sa na vašej situácii nič nemení, ale ak chcete naďalej v Spojenom kráľovstve žiť, pracovať a zachovať si práva, ktoré máte teraz, je dôležité, aby ste žiadosť podali. Ak žiadosť do týchto konečných dátumov nepodáte, mohli by ste prísť o právo na prácu, právo prenajať si ubytovanie alebo právo na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť. V konečnom dôsledku by to mohlo viesť k vášmu odsunu zo Spojeného kráľovstva. Podávanie žiadosti je bezplatné, no v niektorých krokoch môžu vzniknúť poplatky.

Status usadenej osoby sa udeľuje výhradne na základe pobytu. Nemusíte byť pracujúci a môžete poberať sociálne dávky.

Môže žiadosť podať každý člen mojej rodiny?

Áno. Žiadosť musia podať občania EÚ a ich rodinní príslušníci vrátane detí. Ak niekto z vašej rodiny nie je občanom EÚ, musí takisto podať žiadosť, ak ide o:

  • vášho manželského, registrovaného alebo životného partnera;
  • vaše deti, vnúčatá alebo pravnúčatá (ktoré majú menej ako 21 rokov);
  • deti do 21 rokov, ktoré sú od vás závislé;
  • vašich rodičov, starých alebo prastarých rodičov.

Čo potrebujem na podanie žiadosti?

Potrebujete platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Ak vášmu dokladu uplynula (alebo čoskoro uplynie) platnosť alebo ste ho stratili, mali by ste čo najskôr požiadať o nový.

Ak máte číslo v národnom systéme poistenia (National Insurance Number – NIN), je dobré mať ho poruke. Ministerstvu vnútra to pomôže overiť vaše záznamy o daniach a sociálnych dávkach ako dôkaz vášho pobytu v Spojenom kráľovstve. Ak NIN nemáte, budete zrejme musieť poskytnúť ďalšie doklady, ktoré dokazujú váš pobyt v Spojenom kráľovstve.

Ak podávate žiadosť pre svoje deti, musíte potvrdiť ich vzťah k vám, napr. rodným listom.

Potrebujete aj e-mailovú adresu, aby ste aj naďalej mali prístup k svojej žiadosti online a aby vám ministerstvo vnútra mohlo k vašej žiadosti posielať aktualizácie.

Je možné, že budete musieť poskytnúť ďalšie dôkazy o tom, že v Spojenom kráľovstve žijete posledných päť rokov. Tu nájdete kontrolný zoznam dokumentov, ktoré ministerstvo vnútra uznáva.

Niektoré imigračné doklady už mám!

Ak máte registračné potvrdenie (Registration Certificate) alebo ste boli zaregistrovaní v rámci registračného postupu pre pracujúcich (Workers Registration Scheme), žiadosť musíte podať.

Ak máte doklad o dlhodobom pobyte (Permanent Residence document), žiadosť musíte podať aj tak. Tento doklad stratí 31. decembra 2020 platnosť. Pri postupe podávania žiadostí o status usadenej osoby sa však bude považovať za dôkaz o pobyte.

Občania z krajín mimo EÚ s povolením na pobyt môžu žiadosť podať, ak predložia dôkaz o svojom vzťahu k občanovi EÚ, a zároveň svoje biometrické povolenie na pobyt (Biometric Residence Permit).

Ak máte povolenie na trvalý pobyt (Indefinite Leave to Remain – ILR), žiadosť podávať nemusíte. Status usadenej osoby je v zásade formou povolenia na trvalý pobyt. Status usadenej osoby vám však môže poskytnúť ďalšie práva a väčšiu ochranu. Ak budete žiadosť podávať, môžete preskočiť dôkazy o pobyte (proof of residence), pretože ste už v tejto oblasti oprávnení.

Čo získam a aké budú moje práva?

Získate povolenie na trvalý pobyt (Indefinite Leave to Remain), teda imigračný status, ktorý vám zaručuje právo aj naďalej žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve.

V závislosti od toho, ako dlho v Spojenom kráľovstve žijete v čase podanie žiadosti, alebo na základe dôkazov o tomto období existujú dve kategórie:

  1. Predbežný status usadenej osoby (Pre-Settled Status) môžete získať, ak v čase podania žiadosti žijete v Spojenom kráľovstve menej než päť rokov alebo ak nedokážete poskytnúť dôkaz, že tu žijete viac ako päť rokov. Tento status je platný iba päť rokov a po jeho uplynutí alebo keď váš pobyt v Spojenom kráľovstve dosiahne päť rokov, budete musieť požiadať o status usadenej osoby. Môžete pracovať, prenajímať si bývanie alebo kúpiť nehnuteľnosť a budete môcť využívať národný zdravotnícky systém (NHS), no v dôsledku ďalších podmienok, ktoré sa uplatňujú, môžete mať obmedzený prístup k niektorým výhodám.
  2. Status usadenej osoby (Settled Status) môžete získať, ak v čase podania žiadosti preukážete, že v Spojenom kráľovstve žijete päť alebo viac rokov. Je to istá forma povolenia na trvalý pobyt (Indefinite Leave to Remain), ktorá vám poskytuje právo pracovať, prenajímať si bývanie, kúpiť nehnuteľnosť, prístup k zdravotníctvu a k ďalším formám sociálneho zabezpečenia, ako sú dávky, ako aj prístup k vzdelávaniu za rovnakých podmienok ako občania Spojeného kráľovstva.

Budete mať právo na vstup do krajiny a na vycestovanie. Svoj status však stratíte, ak budete mimo Spojeného kráľovstva päť alebo viac po sebe nasledujúcich rokov.

Takisto budete mať právo na zlúčenie rodiny. To znamená, že blízki rodinní príslušníci (deti, rodičia a ich deti a rodičia) sa k vám môžu neskôr pripojiť.

Ak chcete a ak spĺňate podmienky, môžete po roku od udelenia statusu usadenej osoby požiadať o britské občianstvo. Ak ste manžel/manželka britského občana, môžete požiadať priamo o status usadenej osoby.

Ako môžem podať žiadosť?

S postupom podávania žiadosti o status usadenej osoby môžete začať na online portáli gov.uk.

Poslaním organizácie Settled je usmerňovať, poskytovať informácie a pomáhať občanom EÚ, ktorí sú zraniteľní alebo ťažko prístupní a môžu čeliť riziku, že status do ukončenia systému regulácie pobytu pre občanov EÚ nezískajú. Cieľom týchto stránok je poskytnúť viac usmernení v prípade, ak sa vás týkajú osobitné okolnosti.

Ak máte ďalšie otázky o podávaní žiadostí o status usadenej osoby pre seba alebo pre niekoho, koho poznáte, kontaktujte nás tu. Zvyčajne odpovedáme do jedného pracovného dňa.


Tieto stránky boli naposledy aktualizované vo štvrtok 30. októbra 2019. Organizácia Settled vyvinie čo najväčšie úsilie o aktualizáciu, aby tieto informácie zodpovedali najnovšej situácii.